Disclaimer, Privacy & Copyright

KIBRO.BE (LAATSTE UPDATE 24/02/2014)

1. Algemeen
Elk bezoek van de site kibro.be , en elk gebruik van de informatie die zich op de website kibro.be bevindt, houdt automatisch, en zonder voorbehoud, de expliciete aanvaarding in van deze algemene voorwaarden, in hun integraliteit vanwege de bezoeker en/of de gebruiker.Deze voorwaarden kunnen op elk ogenblik door het beheer van kibro.be worden gewijzigd.


2. Intellectuele eigendomsrechten
Indien er informatie staat die we vonden op internet of in kranten, boeken of tijdschriften, blijven uiteraard de copyrechten en verantwoordelijkheid voor de inhoud  eigendom van de oorspronkelijke uitgevers/schrijvers/auteurs.

De website kibro.be, als zodanig, als alle onderdelen ervan zonder uitzondering en van welke aard ook (teksten, foto’s, illustraties, grafisch en infografisch, logo’s, ….) kunnen beschermd zijn door het intellectuele eigendomsrecht, met name de auteursrechten, het merkenrecht.

Tenzij wettelijk bepaalde uitzonderingen is het gebruik van deze content, op welke wijze dan ook, strikt verboden; derhalve zal reproductie of mededeling aan het publiek, het gebruik van deze content om welke reden en ten aanzien van wie dan ook, enkel mogelijk zijn mits uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming door het beheer van kibro.be, en/of haar vennoten, en/of haar aangestelden en/of toeleveranciers.

In geen enkel opzicht en in geen enkele mate kan de aanvaarding van huidige algemene voorwaarden geïnterpreteerd worden als een toelating tot reproductie of mededeling aan het publiek.

Deze pagina’s zijn uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden. Ze dienen geen enkel commercieel belang.
Voor educatieve, pedagogische en sociale doeleinden die geen commercieel oogmerk hebben , mag al het materiaal vrij gebruikt worden mits correcte bronvermelding van deze website en de eventuele oorspronkelijke bronnen vermeld op deze website.


3. Aansprakelijkheid van kibro.be
De informatie opgenomen op deze website is zorgvuldig en te goeder trouw opgesteld.

Anderzijds kan deze informatie niet als exhaustief beschouwd worden, noch wat betreft kibro.be en haar werking, noch wat betreft de uiteenzetting van de wettelijke bepalingen, noch wat betreft de andere onderdelen zonder uitzondering, noch wat betreft de actualiteit van de gegevens.

De bezoeker en/of de gebruiker van deze informatie aanvaardt uitdrukkelijk, door het bezoek en/of het gebruik van de informatie zelf, dat hij de betreffende informatie niet zal inroepen of kunnen inroepen ten aanzien van het beheer van kibro.be en/of haar vennoten, en/of derden, uit welke oorzaak en met welk voorwerp dan ook.

Het gebruik van deze informatie valt onder de exclusieve aansprakelijkheid van de gebruiker; het beheer van kibro.be is niet aansprakelijkheid voor de schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, voortvloeiend uit het genoemd gebruik, uit welke oorzaak dan ook, noch ten aanzien van de gebruiker, noch ten aanzien van derden.

Indien er commercieel gerichte berichten zijn geplaatst door het beheer van kibro.be, en/of haar vennoten, en/of haar aangestelden en/of toeleveranciers, gebruikers, kan u ons dit steeds melden via mail, post en/of telefonisch (zie via onze contact pagina voor meer info), zodat wij de nodige aanpassingen kunnen uitvoeren.


4. Links
Links naar andere websites

Indien en voor zover kibro.be links zou bevatten naar andere websites, kan het beheer van kibro.be in geen enkele mate aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de betreffende websites; noch wat betreft de websites gelinkt aan de gelinkte sites.


5. Virussen
Het beheer van kibro.be garandeert dat alle gegevens opgenomen in deze site gecontroleerd worden op de op dat ogenblik bestaande virussen.

Het beheer van kibro.be is niet gehouden tot een resultaatsverbintenis en raadt elke bezoeker daarom aan zelf nogmaals te scannen op de aanwezigheid van virussen.

Het beheer van kibro.be zal niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die door het bezoek van haar website zou kunnen veroorzaakt worden, noch ten aanzien van de bezoeker, noch ten aanzien van derden.


6. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
In voorkomend geval, en voor zover persoonlijke gegevens van de bezoeker en/of gebruiker van de site worden ingebracht/geregistreerd, zal deze niet gehanteerd worden dan voor het doel waarvoor de inbrenging/registratie geschiedt.

Het beheer van kibro.be is niet gehouden tot een resultaatsverbintenis doch neemt gepaste technische en organisatorische maatregelen voor de bescherming van de persoonsgegevens tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, diefstal, verlies, wijziging, en enige andere ongeoorloofde toegang of verwerking.

Conform de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, heeft de bezoeker recht op inzage en verbetering van de verwerkte gegevens alsook de mogelijkheid om het openbaar register te raadplegen. Hiertoe stuurt hij een aangetekend schrijven naar het adres van het beheer van kibro.be.


7. Cookies
1) Gebruik van sessie cookies
Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

2) Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

3) In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

4) Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:Cookierecht.nl
Consumentenbond: “
Wat zijn cookies?
Consumentenbond: “
Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: “
Cookies verwijderen
Consumentenbond: “
Cookies uitschakelen
Your Online Choices: “
A guide to online behavioural advertising


8. Software
Alle software die van de onze website kan worden gedownload (de ‘Software’) is auteursrechtelijk beschermd werk van kibro.be en/of zijn toeleveranciers.
Het gebruik, de verveelvoudiging en herdistributie van de Software is onderworpen aan voorwaarden in een eventuele licentieovereenkomst van de eindgebruiker, die wordt geleverd bij of deel uitmaakt van de Software (de ‘Licentieovereenkomst’).
Eindgebruikers hebben niet het recht Software te installeren waarop een Licentieovereenkomst van toepassing is, tenzij de eindgebruiker eerst instemt met de voorwaarden van de Licentieovereenkomst.
De Software wordt uitsluitend voor gebruik volgens de Licentieovereenkomst aan eindgebruikers ter beschikking gesteld om te worden gedownload.
Toepassing, verveelvoudiging of herdistributie van de Software die niet in overeenstemming is met de Licentieovereenkomst kan leiden tot civielrechtelijke en/of strafrechtelijke vervolging.
Zonder beperking van het  voorgaande is het kopiëren of  verveelvoudigen van de software naar een andere server of locatie ten behoeve van verdere verveelvoudiging of herdistributie uitdrukkelijke verboden.
De software wordt indien van toepassing, alleen gegarandeerd volgens de voorwaarden van de licentieovereenkomst.
Met uitzondering van de waarborg in de licentieovereenkomst, wijst kibro.be hierbij alle garanties en voorwaarden met betrekking tot de software af, met inbegrip van alle stilzwijgende garanties en voorwaarden van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel of niet-schending.
De Software communiceert regelmatig met kibro.be om te controleren of er updates beschikbaar zijn voor de Software, zoals oplossingen voor defecten, patches, verbeterde functies, ontbrekende invoegtoepassingen en nieuwe versies (gezamenlijk de ‘Updates’).
Door de Software te installeren, stemt u ermee in automatisch Updates aan te vragen en te ontvangen.

U BEGRIJPT EN STEMT ER EXPLICIET MEE IN DAT:

1) UW GEBRUIK VAN DE SOFTWARE UW EIGEN RISICO IS.
DE SOFTWARE WORDT VERSTREKT IN DE HUIDIGE STAAT EN ZONDER GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK.
VOOR ZOVER DIT ONDER HET TOEPASSELIJK RECHT IS TOEGESTAAN, WIJST kibro.be ALLE GARANTIES EN BEPALINGEN AF, ONGEACHT OF DEZE EXPLICIET OF IMPLICIET ZIJN, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT GEÏMPLICEERDE GARANTIES OF BEPALINGEN VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKENDHEID.

2) KIBRO.BE GEEFT GEEN GARANTIE DAT DE SOFTWARE ZAL VOLDOEN AAN UW VEREISTEN,  DAT DE SOFTWARE VRIJ VAN FOUTEN OF DEFECTEN ZAL ZIJN, MET BETREKKING TOT DE VEILIGHEID, BETROUWBAARHEID, TIJDIGHEID OF PRESTATIES VAN DE SOFTWARE, EN DAT FOUTEN IN DE SOFTWARE ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD.

3) INHOUD OF MATERIAAL DAT U HEEFT GEDOWNLOAD OF ANDERSZINS HEEFT VERKREGEN VIA DE SOFTWARE, IS UW EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID EN RISICO EN U ALLEEN BENT VERANTWOORDELIJK VOOR EVENTUELE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF GEGEVENSVERLIES WELKE WORDT VEROORZAAKT DOOR HET DOWNLOADEN OF GEBRUIK VAN DE INHOUD OF HET MATERIAAL.

4) GEEN ENKEL ADVIES OF INFORMATIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, DIE U HEEFT GEKREGEN VAN kibro.be, VAN DERDEN OF VIA DE SOFTWARE, VORMT ENIGERLEI GARANTIE ALS DEZE INFORMATIE NIET SPECIFIEK WORDT AANGEGEVEN IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN.


9. Toepasselijke wetgeving en bevoegde Rechtbank
Alle onderdelen van deze site worden beheerst door het Belgisch Recht.

Alleen de Hoven en Rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Gent (België) zullen bevoegd zijn om enig geschil te beoordelen wat betreft deze website, de inhoud en de informatie erop vermeld, de eraan gelinkte internetsites of –pagina’s, alsmede het gebruik door de bezoeker of een derde.

Web-design op maat: Wistudat.be